Prawo konkurencji

  Kancelaria zapewnia wszechstronne wsparcie związane z zapewnieniem zgodności podejmowanych przez Klientów działań w zakresie prawa konkurencji 경쾌한 배경 음악 다운로드. Prowadzimy również doradztwo związane z występowaniem i udzielaniem pomocy publicznej. Pomagamy w sytuacjach wystąpienia naruszeń tych regulacji jak również prowadzimy spory związane z podejmowaniem przez konkurentów naszych klientów działań stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji pdf reader. W ramach świadczonych usług oferujemy m.in.:

  • doradztwo przy formułowaniu i negocjowaniu umów na świetle prawa antymonopolowego, w szczególności umów dotyczących sieci dystrybucyjnych, agencyjnych i franchisingowych,
  • doradztwo dotyczące identyfikowania pozycji rynkowej (pozycji dominującej) oraz konsekwencji prawnych związanych z posiadaniem pozycji dominującej,
  • doradztwo w zakresie regulacji dotyczących koncentracji przedsiębiorstw, w tym ocena transakcji pod kątem istnienia obowiązku uzyskania zgody Prezesa UOKIK lub Komisji Europejskiej na koncentrację,
  • analiza i doradztwo w zakresie ochrony prawnej w przypadku szkód spowodowanych czynami nieuczciwej konkurencji,
  • pomoc prawna związana z zabezpieczaniem przed ujawnianiem tajemnicy przedsiębiorstwa, w tym wprowadzanie polityki ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, szkoleń, regulaminów wewnętrznych dotyczących ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa,
  • doradztwo w sprawach czynów naruszających zbiorowe interesy konsumentów, w tym nieuczciwej reklamy,
  • doradztwo w sprawach dotyczących krajowych i unijnych regulacji z zakresu pomocy publicznej,reprezentowanie Klientów w postępowaniu przed Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (UOKiK) oraz Sądem Ochrony Konkurencji i Konsumentów (SOKiK), a także Komisją Europejską, w tym w kontekście programu łagodzenia kar (leniency),
  • reprezentowanie przedsiębiorców przed organami i sądami krajowymi w sprawach o dochodzenie zwrotu pomocy publicznej udzielonej lub wykorzystanej z naruszeniem prawa,
  • reprezentowanie Klientów w postępowaniach o odszkodowanie z tytułu przyznania pomocy publicznej niezgodnie z prawem lub wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem movie trolls.