image

  Postanowienia niedozwolone w regulaminach konkursu?

  By Euroius On Tuesday, February 13 th, 2018 · no Comments · In

  Tym razem mamy dla Was informację dotyczącą konkursów (internetowych, promocyjnych, fotograficznych, muzycznych i tym podobnych), które w myśl kodeksu cywilnego są po prostu przyrzeczeniami publicznymi wydania określonej nagrody za dokonanie oznaczonej czynności w przewidzianym terminie Spring-flavored downloads.

  Zacząć należy od tego, że bardzo istotną zasadą konkursów jest to, że jeśli przyrzekający zastrzegł w regulaminie, że nabywa własność nagrodzonego dzieła

  Takie nabycie następuje z chwilą wypłacenia nagrody i powyższa zasada znajduje swoje zastosowanie również do nabycia praw autorskich lub wynalazczych (art 검색어를 입력하세요 www 9화 다운로드. 921 § 3 k.c.). Niezależnie zatem od tego, czy zastanawiamy się nad organizacją konkursu, czy też może na wzięciu w nim udziału w charakterze uczestnika, należy szczególną uwagę zwrócić na zapisy regulaminu, które mogą przewidywać daleko idące obowiązki i uprawnienia icem cfd. Przyrzeczenie publiczne ma bowiem charakter odpłatnej czynności prawnej, a wypłacona nagroda stanowi niejako ekwiwalent za nabycie własności dzieła lub prawa autorskiego czy wynalazczego Super Mario rpg download.

  Często rozważaną kwestią jest też dopuszczalność poddania postanowień regulaminu konkursu kontroli ich zgodności z prawem w kontekście przepisów art ollydbg 다운로드. 3851 i n. kodeksu cywilnego, tak jak ma to miejsce np. w stosunku do umów zawieranych masowo z konsumentami przez duże podmioty gospodarcze, do których zaliczymy m 포이즌 아이비 다운로드. in. ubezpieczycieli, przy wykorzystaniu przez nich często wątpliwych wzorców umownych. W tym kontekście istotne jest orzeczenie Sądu Najwyższego z dnia 28.01.2015 r., sygn 사대명포 다운로드. akt: I CSK 40/14, z którego wynika, że „przyrzeczenie publiczne jest jednostronnym oświadczeniem woli przyrzekającego (jednostronną czynnością prawną)”, a sama akceptacja regulaminu przez uczestnika nie prowadzi do zawarcia jakiejkolwiek umowy między nim a organizatorem akcji promocyjnej Windows 7 Edge Download. Z uwagi jednak na wątpliwości związane z tym, że regulaminy konkursu mogą często być bardzo rozbudowanymi tworami prawnymi przewidującymi przeróżne obowiązki i uprawnienia, Sąd Najwyższy wyjaśnił również, że powyższe nie wyłącza możliwości uznania regulaminu za przyrzeczenie publiczne, podobnie jak fakt, że udział w “promocji” jest ściśle powiązany z dokonaniem konkretnej czynności prawnej, np 유튜브 채널 동영상 다운로드. kupnem biletów do kina i stanowi element umowy sprzedaży tych biletów. Wynika z tego, że sam fakt rozbudowania regulaminu konkursu celem dokładniejszego opisania zasad uczestnictwa nie przesądza o tym, że jego postanowienia stanowią ofertę umowną czy też wzorzec umowny, którego treść mogłaby zostać poddana ocenie pod kątem abuzywności (niedozwolonych postanowień umownych) 내 안부 다운로드.

  To wszystko oznacza najpewniej, że od jakiegoś czasu mamy do czynienia z kształtowaniem się nowej linii orzeczniczej odmiennej od dotychczasowego

  Jak się wydaje, dominującego poglądu, zgodnie z którym regulaminy konkursu mogły być poddawane kontroli pod kątem abuzywności. Stanowisko wyrażone we wskazanym wcześniej orzeczeniu Sądu Najwyższego zakłada, że nie jest to tak oczywiste, jakby mogło się do tej pory wydawać i zależy każdorazowo od treści regulaminu, w tym stopnia jego szczegółowości, ale co do zasady taki regulamin nie podlega kontroli pod kątem niedozwolonych postanowień umownych.

  ***

  Mamy nadzieję, że powyższe informacje będą dla Państwa użyteczne. Informacje te nie stanowią porady prawnej ani opinii. W celu uzyskania szczegółowych informacji związanych z interesującą Państwa dziedziną prawa, prosimy o kontakt.

  Potrzebujesz pomocy prawnej?
  Napisz lub zadzwoń do nas
  Skontaktuj się z nami