INFORMACJE O PRZETWARZANIU PANA/PANI DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ NASZĄ KANCELARIĘ

  W związku z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej RODO), informujemy, że:

  1. administratorem Pana/Pani danych osobowych (zwanym dalej „ADO”) jest spółka EUROIUS Kancelaria Radców Prawnych Drząszcz, Giersz, Magaczewski Sp.p Harry Potter and the Wizard's Stone. w Sosnowcu (41 – 200), ul. Kukułek 41, wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS prowadzonego przez Sąd Rejonowy Katowice – Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 0000431520, nr NIP: 6443501371, nr REGON: 243026729, dane kontaktowe: Sosnowiec (41 – 200), ul WinMF. Kukułek 41, e-mail: euroius@euroius.pl, tel. kontaktowy: +48 32 266 50 58,
  2. jeżeli nie udostępnił/a Pan/Pani bezpośrednio swoich danych osobowych ADO, Pana/Pani dane osobowe obejmujące dane identyfikacyjne (np Pokemon Sword Shield. imię, nazwisko, firma), dane kontaktowe (adres, numer telefonu, adres e-mail) oraz ewentualne inne dane osobowe związane z korzystaniem z pomocy prawnej ADO w zakresie uzależnionym od okoliczności sprawy, zostały udostępnione ADO przez:
   • podmiot trzeci, który Pan/Pani reprezentuje, lub
   • podmiot trzeci, który przekazał Pana/Pani dane osobowe w celu niezbędnym dla świadczenia przez ADO na rzecz tego podmiotu pomocy prawnej,jak również mogą częściowo pochodzić ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności z rejestru przedsiębiorców KRS oraz Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
  3. Pana/Pani dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

    

   • w przypadku, gdy korzysta Pan/Pani z pomocy prawnej ADO lub podejmuje Pan/Pani działania w celu skorzystania z pomocy prawnej ADO – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art Eclipse theme. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zawartej z Panem/Panią umowy o świadczenie pomocy prawnej, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy, jak również na podstawie art intel mkl 다운로드. 9 ust. 2 lit. f) RODO – w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych,
   • w przypadku, gdy dostarcza Pan/Pani na rzecz ADO usługi/towary lub podejmuje Pan/Pani działania w celu zawarcia z ADO umowy na dostarczanie ADO usług/towarów – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art movie Ayla. 6 ust. 1 lit. b) RODO , tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy zawartej przez Pana/Panią z ADO, lub do podjęcia działań na Pana/Pani żądanie przed zawarciem takiej umowy,
   • w przypadku, gdy podmiot trzeci, który Pan/Pani reprezentuje, korzysta z pomocy prawnej ADO albo dostarcza na rzecz ADO usługi/towary lub podejmuje działania w celu skorzystania z pomocy prawnej ADO albo w celu zawarcia z ADO umowy na dostarczanie ADO usług/towarów – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art 기동전사 건담 다운로드. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO i wskazany wyżej podmiot trzeci reprezentowany przez Pana/Panią, stanowiących doprowadzenie do zawarcia pomiędzy ADO a reprezentowanym przez Pana/Panią podmiotem trzecim, oraz wykonania, umowy o świadczenie pomocy prawnej albo umowy na dostarczanie ADO usług/towarów,
   • w przypadku, gdy Pana/Pani dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot trzeci w związku z korzystaniem przez ten podmiot z pomocy prawnej ADO – Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane na podstawie art Linux ftp directory. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez ADO i wskazany wyżej podmiot trzeci, stanowiących doprowadzenie do wykonania umowy o świadczenie pomocy prawnej zawartej pomiędzy ADO a wskazanym wyżej podmiotem trzecim, oraz ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń przez wskazany wyżej podmiot trzeci; na podstawie art 틱데이터 다운로드. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na ADO (np. w przypadku gdy przepis prawa nakazuje ADO udostępnienie określonych danych osobowych), jak również na podstawie art 마이크로소프트 워드 2007 다운로드. 9 ust. 2 lit. f) RODO – w przypadku szczególnych kategorii danych osobowych,
  4. odbiorcami Pana/Pani danych osobowych jest administrator oraz upoważnieni przez niego do przetwarzania danych osobowych przedstawiciele administratora, operatorzy pocztowi i kurierzy, banki (w zakresie danych kontrahentów ADO), hostingodawcy poczty e-mail administratora,
  5. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane przez ADO do przedawnienia potencjalnych roszczeń wynikających z poszczególnych umów, nie krócej niż 5 lat od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym operacje, transakcje i postępowanie zostały ostatecznie zakończone, spłacone, rozliczone lub przedawnione,
  6. przysługuje Panu/Pani prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych dotyczących Pana/Pani osoby, ich sprostowania, usunięcia (zgodnie z art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (zgodnie z art. 18 ust. 1 RODO) oraz prawo do przenoszenia (zgodnie z art. 20 ust. 1 RODO),
  7. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pana/Pani danych osobowych zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO,
  8. przysługuje Panu/Pani prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  9. podanie Pana/Pani danych osobowych dla celu realizacji umowy jest wymogiem umownym, tzn. odmowa podania danych osobowych dla celów realizacji umowy może skutkować brakiem możliwości jej zawarcia lub wykonania, a w pozostałym zakresie podanie Pana/Pani danych jest dobrowolne.