Partnerstwo PP

  Infrastruktura I Partnerstwo Publiczno-Prywatne

  Automatic outlook pictures

  Infrastruktura I Partnerstwo Publiczno-Prywatne

  Kancelaria kładzie szczególny nacisk na obsługę prawną projektów z zakresu szeroko pojętego partnerstwa publiczno – prywatnego Sittv. W ramach świadczonych usług w zakresie przygotowania przedsięwzięcia oferujemy m.in.:

  • tworzenie analiz prawnych dla planowanego przedsięwzięcia,
  • obsługę prawną w zakresie prowadzonego postępowania o wyłonienie partnera prywatnego (sporządzanie regulaminów, wzorów pism, formularzy, nadzorowanie procedury postępowania),
  • pomoc w sprecyzowaniu wymogów dla potencjalnych partnerów,
  • przygotowanie procedury wyboru partnera prywatnego,
  • doradztwo w zakresie oceny formalno – prawnej przy wyborze partnera prywatnego,
  • sporządzanie projektów umów partnerstwa publiczno – prywatnego,
  • negocjowanie umów o partnerstwie publiczno – prywatnym,
  • obsługę prawną w zakresie zobowiązań rejestracyjnych przedsięwzięcia, w przypadkach realizacji partnerstwa publiczno – prywatnego w formie spółki celowej (SPV),

   a w trakcie realizacji przedsięwzięcia oferujemy m.in.:
  • bieżącą obsługę prawną przedsięwzięcia,
  • pomoc w możliwych zmianach zawartej umowy partnerstwa publiczno – prywatnego,
  • sporządzanie analiz prawnych w zakresie możliwości poszerzania zakresu przedsięwzięcia,
  • pomoc prawną w zakresie sporów na tle obowiązującej umowy Download Adobe Reader DC.

  live-in decision Mumu App Player